11 Modern style toilet sm

Modern style toilet

Modern toilet

Modern style toilet – installations by trusted Toronto plumbers.